Oferta

Produkty i usługi

Produkty i usługi
Oferujemy pomoc w zakresie:
– Przedprojektowym: wybór działki budowlanej, załatwienie formalności z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pomoc w wyborze właściwego projektu budowlanego

– Projektowym: uzyskanie pozwolenia na budowę (kompleksowa adaptacja projektu gotowego, projekty indywidualne, projekty przyłączy, urządzeń takich jak szamba, biologiczne oczyszczalnie ścieków, projekty dróg i zjazdów); projekty organizacji ruchu

– Wykonawczym: pomoc w znalezieniu firm wykonawczych, sporządzenie umowy o roboty budowlane, wykonanie kosztorysów, kierowanie budową i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, odbiory robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru budynku

Dla administracji samorządowej i państwowej zakres usług polega na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji do przetargu w zamówieniach publiczne tj.:
– projekt budowlany (budownictwo kubaturowego, budownictwo drogowego, organizacja ruchu),
– specyfikacja Techniczna,
– szczegółowe Istotnych Warunków Zamówienia,
– kosztorysy Inwestorskie,
– kosztorysy wykonawcze,
– przedmiary robót,
- kierownik budowy,
– inspektor nadzoru inwestorskiego,
– inwestor zastępczy.

Pozostały zakres usług:
– kierownik budowy,
– ekspertyzy budynków,
– przeglądy budynków roczne i pięcioletnie,
– projekty koncepcji terenu,
- projekty tymczasowej organizacji ruchu,
– porady formalno-prawne z zakresu budownictwa,
– legalizacja samowoli budowlanych.